algemenevoorwaarden

I.B. BEDRIJVEN SERVICE

Saturnusstraat 40
2516 AH
Den Haag

Artikel 1 Algemeen

Lid 1
Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke I.B. BEDRIJVEN SERVICE , sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen: de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door I.B. Bedrijven Service zijn verricht.

Lid 2
De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij I.B. Bedrijven Service deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 3
Indien met
betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2

Lid 1
Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht I.B. Bedrijven Service zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliënt en een of meer derden.

Lid 2
I.B. Bedrijven Service is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Lid 3
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen I.B. Bedrijven Service en de cliënt waarop I.B. Bedrijven Service deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met I.B. Bedrijven Service, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door I.B. Bedrijven Service gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig voor de op de offerte aangegeven periode. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te melden kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij I.B. Bedrijven Service anders aangeeft. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de cliënt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij I.B. Bedrijven Service anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht I.B. Bedrijven Service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4

Uitvoering van de overeenkomst. I.B. Bedrijven Service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft I.B. Bedrijven Service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan I.B. Bedrijven Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan I.B. Bedrijven Service worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan I.B. Bedrijven Service zijn verstrekt, heeft I.B. Bedrijven Service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. Indien door I.B. Bedrijven Service of door I.B. Bedrijven Service ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Cliënt vrijwaart I.B. Bedrijven Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan cliënt toerekenbaar is.

Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst. Lid 1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen. Lid 2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed I.B. Bedrijven Service zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Lid 3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal I.B. Bedrijven Service de cliënt hierover tevoren inlichten. Lid 4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal I.B. Bedrijven Service daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Lid 5 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Lid 6 Indien geen vaste tariefstelling wordt overeengekomen, zal de tariefstelling worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De tariefstelling wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van I.B. Bedrijven Service, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daar van afwijkend uurtarief is overeengekomen. Lid 7 De tariefstelling is, en eventuele kostenramingen zijn exclusief 19% BTW en de in de C.a.o. vastgestelde feestdag toeslagen en inclusief alle andere toeslagen. Lid 8 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek 14 dagen na factuurdatum in rekening worden gebracht. Lid 9 Indien I.B. Bedrijven Service met de cliënt een vaste tariefstelling of een vast uurtarief overeenkomt, is I.B. Bedrijven Service niettemin gerechtigd tot verhoging van de vaste tariefstelling of het vaste uurtarief. I.B. Bedrijven Service mag prijsstijgingen doorberekenen. Indien I.B. Bedrijven Service kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significant prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Bovendien mag I.B. Bedrijven Service het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan I.B. Bedrijven Service, dat in redelijkheid niet van I.B. Bedrijven Service mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen tariefstelling. Lid 10 I.B. Bedrijven Service zal de cliënt het voornemen tot verhoging van de tariefstelling of tarief schriftelijk kenbaar maken. I.B. Bedrijven Service zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal in gaan vermelden. Lid 11 Indien de cliënt de door I.B. Bedrijven Service kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden is de cliënt gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van I.B. Bedrijven Service genoemde datum waarop de prijs of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 6 Betaling

Lid 1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door I.B. Bedrijven Service aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 2
Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Lid 3
In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of toepassing wet schuldsanering natuurlijke personen van de cliënt zijn de vorderingen van I.B. Bedrijven Service op de cliënt onmiddellijk opeisbaar en is I.B. Bedrijven Service bevoegd zijn prestaties op te schorten of te beëindigen.

Lid 4
I.B. Bedrijven Service is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de cliënt in te dienen. In dat geval is de cliënt verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de cliënt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum. De cliënt wordt dan tevens de administratie en inning kosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarders kosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 5
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met I.B. Bedrijven Service overeengekomen prijs.

Lid 6
De overeenkomst kan geannuleerd worden. I.B. Bedrijven Service is gerechtigd hier een vergoeding voor in rekening te brengen. Bij annulering binnen 7 dagen geldt een vergoeding van 25% Bij annulering binnen 5 dagen geldt een vergoeding van 50% Bij annulering binnen 3 dagen geldt een vergoeding van 75% Bij annulering binnen 24 uur geldt een vergoeding van 100%.

Lid 7
Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan de Nederlandse Incassodienst te Eindhoven

Artikel 7 Beëindiging en verlenging

Lid 1
De overeenkomsten tussen de cliënt en I.B. Bedrijven Service worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bij annulering dient art 6 lid 6 in acht genomen te worden.

Lid 2
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de cliënt of I.B. Bedrijven Service bij aangetekende brief is opgezegd.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Lid 1
I.B. Bedrijven Service is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - Na het sluiten van de overeenkomst I.B. Bedrijven Service ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - De cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

Lid 2
Voorts is I.B. Bedrijven Service bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmiddellijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Lid 3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van I.B. Bedrijven Service op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Lid 4 I.B. Bedrijven Service behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Faillissement en surseance van betaling

Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is I.B. Bedrijven Service bevoegd zijn prestaties op te schorten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

Lid 1
Indien I.B. Bedrijven Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.

Lid 2
Indien I.B. Bedrijven Service aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 3
In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

Lid 4
I.B. Bedrijven Service is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Artikel 11

I.B. Bedrijven Service is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door I.B. Bedrijven Service te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 12

I.B. Bedrijven Service is niet aansprakelijk voor schade, indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval, I.B. Bedrijven Service per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en I.B. Bedrijven Service, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 13

Lid 1
I.B. Bedrijven Service is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van I.B. Bedrijven Service, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de cliënt worden aangetoond.

Lid 2
Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van I.B. Bedrijven Service, zullen de werknemers van I.B. Bedrijven Service jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 14

Lid 1
I.B. Bedrijven Service is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Lid 2
I.B. Bedrijven Service is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Lid 3
I.B. Bedrijven Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 15

Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij I.B. Bedrijven Service als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat I.B. Bedrijven Service niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voorzover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 16 Overmacht

Lid 1
I.B. Bedrijven Service is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover I.B. Bedrijven Service daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan I.B. Bedrijven Service kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van I.B. Bedrijven Service zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

Lid 2
I.B. Bedrijven Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreedt nadat I.B. Bedrijven Service haar verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3
Voor zover I.B. Bedrijven Service de cliënt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is I.B. Bedrijven Service gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. De cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 17 Cliënt verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van I.B. Bedrijven Service de beveiliging- en bewakingsdiensten ten behoeve van de cliënt uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van I.B. Bedrijven Service, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiliging- en bewakingsdiensten, en vrijwaart I.B. Bedrijven Service voor alle aanspraken van werknemers van I.B. Bedrijven Service dienaangaande.

Artikel 18

Lid 1
De aansprakelijkheid van I.B. Bedrijven Service is beperkt tot een maximum bedrag van €5.000.- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.

Lid 2
Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van I.B. Bedrijven Service sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan I.B. Bedrijven Service worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 5.000.- per gebeurtenis. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht cliënt zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutel systemen. I.B. Bedrijven Service is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.

Artikel 19

De cliënt vrijwaart I.B. Bedrijven Service voor aanspraken van derden jegens I.B. Bedrijven Service op zijn personeel, terzake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan I.B. Bedrijven Service diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden. Artikel 20 Indien personeel van I.B. Bedrijven Service een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de cliënt. Die aangifte zal door het personeel van I.B. Bedrijven Service alleen ten verzoeke van de cliënt en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart I.B. Bedrijven Service en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of I.B. Bedrijven Service of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken. Artikel 21 Overname personeel De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor I.B. Bedrijven Service werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 11.000 per overtreding.

Artikel 20 Rechtskeuze en bevoegde rechter

Lid 1
Op de overeenkomsten tussen I.B. Bedrijven Service en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2
Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen I.B. Bedrijven Service en de cliënt, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien I.B. Bedrijven Service zulks verkiest.

Artikel 21 Geheimhouding

Lid 1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Lid 2
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, I.B. Bedrijven Service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en I.B. Bedrijven Service zich ter zaken zich niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is I.B. Bedrijven Service niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Geschillen

Lid 1
De rechtbank in de vestigingsplaats van I.B. Bedrijven Service is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft I.B. Bedrijven Service het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank. Lid 2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, eventueel met behulp van een mediator. Artikel 23 Inwerkingtreding Lid 1 Bovenvermelde algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door I.B. BEDRIJVEN SERVICE treden in werking bij aanvaarden van de werkzaamheden.

Lid 2
I.B. Bedrijven Service gaat bij aanvaarding van de opdracht ervan uit dat de cliënt kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van I.B. Bedrijven Service en dat de cliënt hiermee instemt. Algemene Voorwaarden van Dienstverlening en Uitvoering van Particuliere Beveiliging Werkzaamheden door I.B. BEDRIJVEN SERVICE Opgesteld te Den Haag 13-02-2008 I.A.P. Bal directeur I.B. Bedrijven Service


bruler

© BTM 2008 | Sitemap | Algemene voorwaarden